Näme üçin polat turbalary ýylylyk bilen bejermeli?

Heatylylygy bejermegiň wezipesi polat turbanyň maddy mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak, galyndy stresini ýok etmek we kesiş işini gowulandyrmakdyr.

Heatylylygy bejermegiň dürli maksatlaryna görä ýylylygy bejermek prosesi iki kategoriýa bölünip bilner: deslapky ýylylygy bejermek we soňky ýylylygy bejermek.

1. heatylylygy deslapky bejermek

Deslapky ýylylygy bejermegiň maksady, işleýşini gowulandyrmak, içerki stresleri ýok etmek we soňky ýylylyk bejergisi üçin gowy metallografiki gurluşy taýýarlamakdyr. Heatylylygy bejermek amallary garyşdyrmak, kadalaşdyrmak, garramak, söndürmek we gyzdyrmak we ş.m.

(1) Baglamak we kadalaşdyrmak

Düwürtmek we kadalaşdyrmak gyzgyn işlenen boş ýerler üçin ulanylýar. Uglerod düzümi 0,5% -den ýokary bolan uglerod polat we garyndy polat üçin, gatylygy azaltmak we kesmek aňsat bolýar; Uglerod polat we 0,5% -den az bolan erginli polat üçin, kesilende guralyň ýapylmazlygy üçin kadalaşdyrmak bejergisi kabul edilýär. Köplenç boş önümçilikden we gödek işlemezden öň düzülýär.

Why-should-steel-pipes-be-heat-treated1(1)

(2) Garry bejergi

Garrylyk bejergisi esasan boş önümçilikde we gaýtadan işlemekde öndürilýän içki stresleri ýok etmek üçin ulanylýar.

Artykmaç iş ýüküniň öňüni almak üçin, umumy takyklygy bolan bölekler üçin, gutarmazdan ozal garrylyk bejergisi gurnalyp bilner. Şeýle-de bolsa, ýokary takyklyk talaplary bolan bölekler üçin iki ýa-da has köp garry bejeriş amallary gurnalar. Simpleönekeý bölekler üçin köplenç garrylyk bejergisi talap edilmeýär.

(3) itionagdaý

Söndürmek we gyzdyrmak, söndürilenden soň ýokary temperatura temperatura bejergisini aňladýar. Ol birmeňzeş we inçe häsiýetli sorbit gurluşyny alyp biler we geljekde ýerüsti söndürmek we nitrit bilen bejermek wagtynda deformasiýany azaltmaga taýyn bolup biler. Şonuň üçin söndürmek we gyzdyrmak deslapky ýylylyk bejergisi hökmünde ulanylyp bilner.

2. Soňky ýylylyk bejergisi

Soňky ýylylygy bejermegiň maksady gatylyk, geýmek garşylygy we güýç ýaly mehaniki häsiýetleri gowulandyrmakdyr.

(1) söndürmek

Söndürmek ýerüsti söndürmegi we aýrylmaz söndürmegi öz içine alýar. Olaryň arasynda ownuk deformasiýa, okislenme we dekarburizasiýa sebäpli ýerüsti söndürmek giňden ulanylýar. Mundan başga-da, ýerüsti söndürmek ýokary daşarky güýç, oňat aşaga garşylyk, içerki berklik we güýçli täsir garşylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Why-should-steel-pipes-be-heat-treated2

(2) Karburizasiýa söndürmek

Karburizasiýa we söndürmek pes uglerod polat we pes ergin polat üçin ulanylýar. Ilki bilen, bölekleriň üstki gatlagynyň uglerod düzümini köpeldiň we söndürilenden soň ýokary gatylygy alyň, ýadro henizem belli bir güýç we ýokary berklik we plastisit saklaýar.

(3) Nitrid bejergisi

Nitriding, azotly birleşmeleriň bir gatlagyny almak üçin azot atomlarynyň demir ýüzüne girmegini üpjün etmek üçin bejeriş usulydyr. Nitrid gatlagy gatylygy, könelmegi, ýadawlygy we bölekleriň poslama garşylygyny ýokarlandyryp biler. Nitridi bejermegiň temperaturasy pes bolany üçin, deformasiýa az we nitrid gatlagy inçe (köplenç 0,6 ~ 0.7mm-den köp däl), nitridlemek prosesi mümkin boldugyça giç tertipleşdirilmelidir. Nitrid wagtynda deformasiýany azaltmak üçin, kesilenden soň stresleri ýok etmek üçin ýokary temperaturaly temperatura zerur.


Iş wagty: Mart-04-2022
  • Öňki:
  • Indiki:
  • TOP